بخش اندوسکوپی،کولونوسکوپی،برونکوسکوپی بیمارستان دامپزشکی ایرانیان

بخش اندوسکوپی بیمارستان دامپزشکی ایرانیان از جمله زیر مجموعه های بخش داخلی می باشد که به مدیریت ریاست بخش داخلی در شرایط کاملا بهداشتی با حفظ و رعایت کلیه ضوابط استاندارد انجام می شود.این بخش باهدف کاهش موارد جراحی جهت خروج اجسام خارجی بلعیده شده توسط حیوانات و همچنین کمک به تشخیص بیماری های گوارشی و ریوی و نیز تسریع در امر نمونه برداری های دستگاه گوارش تاسیس گردیده است.

 

امکانات پیشرفته ای  نظیر برونکوسکوپی،کولونوسکوپی سبب شده علاوه بر خدمات تخصصی بخش داخلی مجهز به به ابزاری گردد که بساری از موارد ارجاعی شامل بلع اجسام خارجی بدون نیاز به جراحی و تحمیل درد به حیوان براحتی درمان گردد.

افزودن دیدگاه جدید